ฮานอย อ่าวฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน

การเดินทางในครั้งนี้เราจะนำท่านเที่ยวเวียตนามเหนือ ล่องอ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติชิมอาหารทะเลสด ๆ บนเรือล่องอ่าวฮาลอง ชมสุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบวิหารหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม – Shopping ย่านถนนเก่า 36 สาย – ชมหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 7-10 มี.ค. 55 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ 5-8 เม.ย. 55 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ 13-15 เม.ย. 55 : ราคา 14,900 บาท
วันที่ 14-16 เม.ย. 55 : ราคา 14,900 บาท

นำท่านเที่ยวเวียดนามเหนือกรุงฮานอยและล่องอ่าวฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) ชิมอาหารทะเลสด ๆ บนเรือล่องอ่าวฮาลอง ชมสุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ วิหารหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย – ชมหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
ชิมไวน์ Vang Dalat และทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ มีให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์บาร์ซ่า

10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ แถว L (แอล) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่บริษัทต้อนรับท่านอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ (สังเกตป้าย Vietnam Paradise)
12.00 น.เดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN830
13.50 น.เดินทางถึง สนามบิน โนยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียตนาม ซึ่งสามารถเก็บความหมายจากชื่อเมืองได้ว่า ดินแดนแห่งแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย ผ่านชมย่านอุตสาหกรรม เขตย่านชานเมือง และวิถึชีวิตคนท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.–3.5 ชม. ฮาลองเบย์นั้นได้ตั้งตามนิทานปรัมปราของเวียตนาม ที่กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยลงมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ความว่า มังกรร่อนลง จากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเปรียบเสมือนประกาศนียบัตรที่ใครเห็นต่างเชื่อถือ จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ เพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
19.00 น.เดินทางถึงฮาลอง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดริมชายทะเลเมืองฮาลอง มีสินค้าที่ระลึกจำหน่ายมากมาก ราคาย่อมเยา เหมาะแก่เป็นของกำนัลฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Blue Sky Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองฮาลอง) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำเทียนกุง – ฮานอย – นั่งซิโคล่ชมเมืองเก่า – ดูหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือหัวมังกร ชมความงามของ อ่าวฮาลอง  (Halong Bay) ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลอง คล้ายๆ กับอ่าวพังงาหรือเกาะต่างๆ ในท้องทะเลกระบี่ แต่มากมายมหาศาลไปด้วยจำนวนเกาะซึ่งมีกว่า 3,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยทะเลจีนใต้ แวะชมถ้ำ Thien Cung cave ชมหินงอกหินย้อย ต่างๆ ตระการตายิ่งนัก หากสังเกตและจินตนาการต่างๆ จะเห็นหินเหล่านี้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ อีกมากมายตามแต่จะจินตนาการ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในเรือ (อาหารทะเล) พร้อมชมวิวของอ่าวอาลอง
บ่าย นำท่านเดินทางกลับขึ้นฝั่งสู่นครหลวงฮานอย แวะชมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม จากศูนย์สงเคราะห์คนพิการ ที่เมือง Hai Doung จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย
16.30 น.เดินทางถึงกรุงฮานอย ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของกรุงฮานอย อีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ ซิโคล่ ที่สามล้อท้องถิ่นพาท่านเที่ยวชมรอบ ๆ เขตเมืองเก่าชมวิถีชีวิตของชาวเวียตนามแบบใกล้ชิดประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก บอกกล่าวถึงตำนานเมืองหลวงฮานอย และประเพณีวัฒนธรรมชาวเวียดนาม ที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน เพราะเป็นหุ่นชัยที่เล่นอยู่ในน้ำ ผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียตนามและเสียงพากย์สด ๆ ของคณะละคร ยิ่งทำให้หุ่นเชิดทุกตัว มีชีวิตชีวาราวกับมีลมหายใจ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Thien Thai Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองฮานอย) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮานอย – สุสานลุงโฮ – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วัดจอหงวน (วิหารวรรณกรรม) – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารหง๊อกเซิน – ถนนสามสิบหกสาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ชม สุสานท่านโฮจิมินห์  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโส ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดี อยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (จะปิดทุกวันจันทน์, ศุกร์ และงดเข้าภายในอาคารสุสานช่วงเดือน ตุลาคม–ธันวาคม ของทุกปี เพื่อที่จะทำการอาบน้ำยา และบูรณะแต่สามารถถ่ายรูปได้ด้านหน้า) ชม เขตบ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่อยู่อาศัยของท่านซึ่งครั้งหนึ่ง ใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม และ นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณจวบจนกระทั่งปัจจุบัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จัดแสดงงานศิลปะและภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดี เคยกระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ,ห้องสมุด,ห้องวิจัย และห้องประชุมชนาดใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำชม วัดจอหงวน หรือวิหารวรรณกรรมวัดที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สถานที่สอบแข่งขันของเหล่าบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นวัดที่นักเรียน นักศึกษาชาวเวียดนามมาขอพรก่อนการสอบ
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าฮานอย สำหรับทะเลสาบนี้ มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นำดาบวิเศษซึ่งนำมาต่อสู้กับพวกหมิง จนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้เต่าศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า  “ทะเลสาบคืนดาบ” ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ สามารถข้ามไปยังฝั่งวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย ด้านในมีบรรยากาศร่มรื่นและมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน จากนั้นให้ท่านเดินเล่นผ่อนคลาย ย่านถนนเมืองเก่า 36 สาย โดยแบ่งเป็นแยกต่าง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ราคาย่อมเยาว์ เหมาะแก่การเป็นของกำนัล ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน จนได้เวลาพอสมควร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Thien Thai Hotel ระดับ 3 ดาว (เมืองฮานอย) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN831
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ….

สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน

อ่าวฮาลองเบย์

อ่าวฮาลองเบย์

อ่าวฮาลองเบย์

อ่าวฮาลองเบย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ติดตามเราได้ที่